Số tiền đã quyên góp

187.845.000 VNĐ

Số Người Tham Gia

0 người